ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้บริการ

1) การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ การสั่งและการซื้อสินค้า การใช้บริการ หรือการเข้าถึงเนื้อหาหรือการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ (a) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ถือว่าลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจในนโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ โดยละเอียดถี่ถ้วนดีแล้ว และ (b) ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับนโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ ทุกประการแล้ว และ (c) ถือว่านโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ มีผลผูกพันลูกค้าตามกฎหมาย (d) หากลูกค้าไม่ตกลงด้วยกับนโยบายและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ บริษัทขอความกรุณาห้ามลูกค้าเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือเนื้อหาบริการบนเว็ปไซต์นี้

2) บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลง นโยบายทั่วไป (บริษัท) , นโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ ได้อยู่ตลอด ทั้งนี้ ตามเหตุอันสมควรเป็นครั้งคราว เช่น การปรับปรุงฟังก์ชันหรือคุณลักษณะที่มีอยู่แล้ว หรือเพิ่มฟังก์ชันหรือคุณลักษณะของบริการ  

การเปิดบัญชี และการเก็บรักษาข้อมูล

ลูกค้าจำเป็นต้องเปิดบัญชีกับบริษัท โดยการปฏิบัตดังนี้

1) ลูกค้าต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อของลูกค้า ที่อยู่ อีเมล์ และการสร้างรหัสผ่าน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามจริงเท่านั้น หรือ

2) ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีโดยเชื่อมต่อกับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ/หรือ Google ซึ่งเป็นบัญชีของลูกค้า โดยการเชื่อมต่อระหว่างบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของลูกค้า

4) ในการเปิดบัญชีของลูกค้าตาม 1) หรือตาม 2) ลูกค้าจำเป็นจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ถ้าหากบริษัทตรวจสอบพบว่า ลูกค้าอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกผู้ใช้งานหรือยกเลิกคำสั่งซื้อทันที

5) ลูกค้าตกลงที่จะไม่เปิดบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือเปิดบัญชีในนามของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย หรือเปิดบัญชีในนามของตัวแทนกลุ่มใด ๆ

6) เมื่อลูกค้าได้รับการเปิดบัญชีกับบริษัทตาม 1) หรือตาม 2) แล้ว ลูกค้าตกลงและรับรองว่า ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทนั้น เป็นความจริง  ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการดัดแปลงหรือปลอมแปลง และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และลูกค้าจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นเช่นนั้นตลอดเวลาอีกด้วย และหากบริษัทตรวจพบว่า ลูกค้ามีการดัดแปลง หรือปลอมแปลงข้อมูล และ/หรือเอกสารใด ๆ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น หรือสวมรอยเป็นบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ หรือไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ หรือ การขายสินค้าใด ๆ รวมถึง ระงับหรือยกเลิกการเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าลูกค้าจะจงใจ หรือมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม 

7) บริษัทขอให้คำแนะนำลูกค้าจะต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านของลูกค้าเป็นครั้งคราวอยู่เสมอ 

8) ลูกค้าจะต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นความลับ และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของลูกค้าเอง และจะต้องรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ ต่อบุคคลอื่นของลูกค้าด้วย (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) และบริษัทจะยึดถือข้อมูลในบัญชีของลูกค้าเป็นสำคัญ และถือว่าข้อมูลเหล่านั้นคือตัวลูกค้าจริงหรือบุคคลที่ลูกค้าให้อำนาจในการเข้าใช้บริการผ่านบัญชีของลูกค้าจริง โดยถือว่าลูกค้าเข้าใจและตกลงยอมรับว่า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานทั้งหมด (รวมถึงการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต)ของชื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์และรหัสผ่านของลูกค้าในบริการนี้ 

9) ในกรณีลูกค้าเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของลูกค้าจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุด และในการนี้บริษัทอาจจะร้องขอให้ลูกค้าอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของลูกค้าทันทีในเวลาใด ๆ โดยดุลพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับหรือลูกค้าเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว

10) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าจะต้องผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตามให้กับบริษัทจนเต็มจำนวนในกรณีต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่สามารถอ้างอิงไปยังชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของลูกค้าได้ หรือหากชื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์และรหัสผ่านของลูกค้าสูญหายหรือถูกขโมย หรือลูกค้าเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของลูกค้าจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าตาม 8) หรือ 9) ดังกล่าว 

ข้อแนะนำด้านเนื้อหา (Content Guidelines)

1) บริษัทขอให้ลูกค้าโปรดใช้ข้อความสุภาพในเนื้อหาทุกอย่าง รวมไปถึง ข้อความ ลิงค์ รูปภาพ และวิดีโอที่ท่านโพสต์ (“เนื้อหาของลูกค้า”) ลงบนเว็บไซด์ ฟอรั่ม บล็อกของบริษัท หรือตามหน้าเว็บไซด์หรือฟอรั่มอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับบริษัท และ (a) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ และไม่ต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบเนื้อหาของลูกค้า และสืบสวนเพื่อดำเนินการทำเหมาะสมกับลูกค้า หรือเนื้อหาของลูกค้าภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท (b) ถ้าลูกค้าฝ่าฝืนข้อแนะนำหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของ Terms & Conditions เหล่านี้ หรือสร้างภาระที่ต้องรับผิดชอบให้ทางบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาของลูกค้า ยกเลิกบัญชี หรือการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

2) ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดย (a) ลูกค้าตกลงและยอมรับทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของลูกค้า (b) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ทางบริษัทไม่ได้รับประกันใด ๆ ต่อการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของลูกค้า (c) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าไม่สามารถแสดงตัวเป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยกับผู้อื่นว่า เนื้อหาของลูกค้าได้รับการสร้าง การสนับสนุน หรือการรับรองจากทางบริษัท (d) ทางบริษัทไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องสำรองเนื้อหาของลูกค้า และเนื้อหาของลูกค้าอาจถูกลบได้ในทุกเวลา โดยทางบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (e) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างและเก็บรักษาสำเนาสำรองของเนื้อหาของลูกค้า หากลูกค้าต้องการ โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการลบและ/หรือความถูกต้องของเนื้อหาของลูกค้า ความผิดพลาดในการจัดเก็บหรือการรับส่งเนื้อหาของลูกค้า ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การจัดเก็บ หรือการจัดส่งการสื่อสารแบบอื่นใดที่มีต้นกำเนิดมาจาก/หรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท (f) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทเอง ในการคัดกรอง ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาของลูกค้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ (g) ลูกค้าโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้กับทางบริษัทเป็นข้อมูลที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้แบ่งปันเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ได้ละเมิดต่อข้อผูกพันใด ๆ ที่ลูกค้าอาจมีต่อบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, รูปภาพ

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา หรือท่านสามารถส่งคำขอลบข้อมูลให้กับบริษัททางไลน์ @metath ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทนั้น บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัท เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

เกี่ยวกับ Metavapethai

METAVAPETHAI ร้านบุหรี่ไฟฟ้าอันดับ 1 ราคาถูก จำหน่ายพอตเปลี่ยนหัว พอตบุหรี่ไฟฟ้า พอตใช้แล้วทิ้ง ราคาส่ง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น พอตเปลี่ยนหัว Marbo zero Next pro INFY Vazer Irelx ราคาส่ง หัวพอตมาโบ หัวพอต Vazer หัวพอตอินฟินีตี้แบบเติม หัวpop up หัวพอตks ราคาส่ง หรือ บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก Drag e60 Drag 4 Caliburn AZ3 Caliburn GZ2 Manto aio และอีกมากมาย มีน้ำยา Saltnic และ น้ำยาFreebase บังสวรรค์ มาโบม่วง มาโบชมพู มาโบฟรีเบสยกลัง มาโบนิค50 พอตใช้แล้วทิ้งยอดนิยม FIN bar Vazer 8000 Quilk 5000 INFY 6000 คำ Nexpod 5000 คำ พอตใช้แล้วทิ้ง 2000 คำ พอตใช้แล้วทิ้ง 5000 คำ และ คอย jellybox mini คอย Vmate Vthru coil Vinci Pod พอตใช้แล้วทิ้งขายส่ง แถมยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลากหลาย หัวพอตยกกล่อง ราคาส่ง พอตใช้แล้วทิ้ง ขายส่ง ยกลัง ราคาถูก ราคาส่ง จัดส่งไว จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อ จัดส่งด่วนส่งจริง ของแท้ มั่นใจได้ มีรีวิวและเครดิตจากทางร้าน เช็คเครดิตที่นี่