นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนตัว

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าจะไม่กระทำการดังนี้ (1) กระทำการใด ๆ หรือ (2) เปิดเผยเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทที่จะทำให้เกิด (i) การคุกคามสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด ; (ii) การละเมิดกฏหมาย ข่มขู่ คุกคาม สร้างความเสียหาย  ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย จงใจทำให้เสียหาย ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว (3) สร้างการตลาดโดยที่ลูกค้าไม่มีอำนาจหรือไม่พึ่งประสงค์หรือสร้างอีเมล์ขยะ (4) การดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์หรือการขายที่ไม่ได้รับการเซ็นอนุมัติ (5) กักขังบุคคลหรือสิ่งของใด (6) แทรกแซงหรือพยายามแทกแซงการทำงานหรือระบบการทำงานของเทคโนโลยีของบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (7) พยายามกระทำ กระทำ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ทำให้เทคโนโลยีบริษัทเกิดความเสียหายอย่างมาก

ข้อแนะนำด้านเนื้อหา (Content Guidelines)

                             1) บริษัทขอให้ลูกค้าโปรดใช้ข้อความสุภาพในเนื้อหาทุกอย่างรวมไปถึง ข้อความ ลิงค์ รูปภาพ และวิดีโอที่ท่านโพสต์ (“เนื้อหาของลูกค้า”) ลงบนเว็บไซด์ ฟอรั่ม บล็อกของบริษัท หรือตามหน้าเว็บไซด์หรือฟอรั่มอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับบริษัท, -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ และไม่ต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบเนื้อหาของลูกค้า และสืบสวนเพื่อดำเนินการทำเหมาะสมกับลูกค้า หรือเนื้อหาของลูกค้าภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท , -ถ้าลูกค้าฝ่าฝืนข้อแนะนำหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของ Terms & Conditions เหล่านี้ หรือสร้างภาระที่ต้องรับผิดชอบให้ทางบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาของลูกค้า การยกเลิกบัญชี หรือการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

                             2) ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยลูกค้าตกลงแยอมรับทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของลูกค้า , -ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ทางบริษัทไม่ได้รับประกันใด ๆ ต่อการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของลูกค้า , -ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าไม่สามารถแสดงตัวเป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยกับผู้อื่นว่าเนื้อหาของลูกค้าได้รับการสร้าง การสนับสนุน หรือการรับรองจากทางบริษัท , -ทางบริษัทไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องสำรองเนื้อหาของลูกค้า และเนื้อหาของลูกค้าอาจถูกลบได้ในทุกเวลาโดยทางบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า , -ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสร้าง และเก็บรักษาสำเนาสำรองของเนื้อหาของลูกค้าหากลูกค้าต้องการ โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการลบ ความถูกต้องของเนื้อหาของลูกค้า ความผิดพลาดในการจัดเก็บหรือการรับส่งเนื้อหาของลูกค้า ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การจัดเก็บ หรือการจัดส่งการสื่อสารแบบอื่นใดที่มีต้นกำเนิดมาจาก/หรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท , -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทในการคัดกรอง ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาของลูกค้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ , -ลูกค้าโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้กับทางบริษัทเป็นข้อมูลที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้แบ่งปันเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ได้ละเมิดต่อข้อผูกพันใด ๆ ที่ลูกค้าอาจมีต่อบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง

                             3) ทางบริษัทจะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของเนื้อหาของลูกค้า , -การที่ลูกค้าได้ทำเนื้อหาของลูกค้าให้พร้อมใช้งานในบริการของบริษัท ถือว่าลูกค้าได้แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ทั้งหมดในการทำให้เนื้อหาของลูกค้าเอง และพร้อมใช้งานกับทางบริษัท และถือว่าลูกค้าอนุญาต รับรอง และรับประกันว่าลูกค้ามีสิทธ์ที่จะให้สิทธิ์แก่บริษัทในการใช้เนื้อหาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด ไม่มีการเพิกถอน ไม่มีการจำกัดขอบเขต ไม่มีการผูกขาด สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ของเนื้อหาต่อได้ บริษัทสามารถผลิตซ้ำ  สามารถแจกจ่าย สามารถแก้ไข สามารถดัดแปลง สามารถจัดแสดงต่อสาธารณะ สามารถดัดแปลงเนื้อหาของลูกค้าและรวมเข้ากับเนื้อหาอื่น ซึ่งอาจใช้เนื้อหาของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมเนื้อหาของลูกค้าในบริการ ในการดำเนินงานการให้บริการ และทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการของบริษัท โดยลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะสละสิทธิ์โดยไม่เพิกถอน (และเป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น) ในการเรียกร้องและยืนยันสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือการระบุแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของลูกค้าแต่อย่างใดเลย

การส่งข้อมูลโดยลูกค้า (Feedback)

                             ในกรณีที่ลูกค้ามีการให้ความเห็น คำแนะนำ คำถาม หรือบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท (Feedback) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทอาจใช้ Feedback ของลูกค้าในการ (1) พัฒนาสินค้าและ/หรือระบบการให้บริการ (2) โปรโมทสินค้าและ/หรือบริการ , -และลูกค้ายอมตกลงและรับทราบว่า  Feedback นั้นจะไม่เป็นความลับ และให้สิทธิ์กับบริษัทในการใช้ Feedback เหล่านั้นโดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ต้องจ่ายเงินให้กับลูกค้า รวมถึงการใช้ชื่อของลูกค้า ชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Feedback ดังกล่าว ความชอบ หรือข้อความเสียง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Feedback และสามารถนำไปใช้ในลักษณะเดียวกันกับข้างต้นได้ , -ลูกค้าตกลงและยอมรับให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัทในการใช้เอกสารข้อมูล Feedback โดยเป็นลักษณะที่เผยแพร่ได้โดยสาธารณะ ไม่มีข้อผูกมัด สามารถใช้ได้ตลอดไป คัดลอก ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แปล แสดง ขาย เสนอขาย หรือใช้ประโยชน์จาก Feedback ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ในลักษณะใดก็ตาม สื่อใดก็ตาม หรือเทคโนโลยีใดก็ตามทั้งที่กำลังพัฒนาอยู่หรือจะพัฒนาในอนาคต ยกเว้นแต่บริษัทจะมีการทำสัญญาแยกในลักษณะอื่น , -ลูกค้าต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวลูกค้าเองหรือทำให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ และไม่ใช่ภาระผูกพันบริษัทที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของลูกค้า

เนื้อหาของบุคคลที่สาม และเว็บไซด์อื่น ๆ (Third Party Content and Other Websites)

                             ลูกค้าอาจได้รับชมเนื้อหาจากผู้ใช้ท่านอื่น ผู้ผลิต ผู้โฆษณา และบุคคลที่สามอื่น ๆ ด้วย , -แต่เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้มีการควบคุมเนื้อหาดังกล่าว ลูกค้าจึงตกลงและยอมรับว่า ทางบริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว และทางบริษัทไม่ได้รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือคุณภาพของข้อมูลในเนื้อหา และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ท่านอื่น ผู้ผลิต ผู้โฆษณา และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกกฎหมาย , -บริการของทางบริษัทอาจมีการใส่ลิงค์ของเว็บไซด์อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท รวมไปถึง(แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)เว็บไซด์ของแบรนพาร์ทเนอร์เสื้อผ้าต่าง ๆ , -บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ(รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว)ของเว็บไซด์ดังกล่าว , -ทางบริษัทได้ให้ลิงค์เหล่านี้แก่ลูกค้า เพื่อความสะดวกของลูกค้าเท่านั้น และทางบริษัทสามารถควบคุมเว็บไซด์เหล่านั้นได้ , -การที่บริษัทได้ให้ลิงต์ไปยังเว็บไซด์เหล่านั้น ไม่ได้หมายความว่าทางบริษัทรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซด์อื่น ๆ เหล่านั้น หรือมีความเกี่ยวข้องกับทีมงานผู้บริหารเว็บไซด์อื่น ๆ เหล่านั้น , -ในบริการอาจมีการให้ลิงค์ไปยังเว็บไซด์ที่บริหารโดยทีมงานของบริษัท แต่ไม่ได้ใช้ข้อแนะนำในการใช้งานเดียวกัน , -ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซด์อื่น ๆ เหล่านั้นที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมด้วยตนเอง , -ลูกค้าเข้าใจดีกว่าไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าเมื่อลูกค้าเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติของบุคคลที่สามใด ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อาชีพ, รูปภาพ

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา หรือท่านสามารถส่งคำขอลบข้อมูลให้กับบริษัททางไลน์ @metath ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทนั้น บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัท เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

การดัดแปลงเว็บไซด์หรือบริการ (Modifications to the Site or Services)

                             บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของลูกค้าหรือบุคคลที่สามในกรณีที่ทางบริษัทใช้สิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการ และหากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดดังกล่าว ลูกค้าสามารถยุติการใช้บริการได้ทันที โดยหากลูกค้าใช้บริการต่อหลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดแล้ว หมายถึงลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและยังพึงพอใจกับการให้บริการของทางบริษัท ซึ่งลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทางบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการยุติการเข้าถึงการบริการของลูกค้าได้ในทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว และลูกค้ายังเข้าใจดีว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลุกค้าหรือบุคคลใด ๆ ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจยุติการเข้าถึงบริการของลูกค้า

เกี่ยวกับ Metavapethai

METAVAPETHAI ร้านบุหรี่ไฟฟ้าอันดับ 1 ราคาถูก จำหน่ายพอตเปลี่ยนหัว พอตบุหรี่ไฟฟ้า พอตใช้แล้วทิ้ง ราคาส่ง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น พอตเปลี่ยนหัว Marbo zero Next pro INFY Vazer Irelx ราคาส่ง หัวพอตมาโบ หัวพอต Vazer หัวพอตอินฟินีตี้แบบเติม หัวpop up หัวพอตks ราคาส่ง หรือ บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก Drag e60 Drag 4 Caliburn AZ3 Caliburn GZ2 Manto aio และอีกมากมาย มีน้ำยา Saltnic และ น้ำยาFreebase บังสวรรค์ มาโบม่วง มาโบชมพู มาโบฟรีเบสยกลัง มาโบนิค50 พอตใช้แล้วทิ้งยอดนิยม FIN bar Vazer 8000 Quilk 5000 INFY 6000 คำ Nexpod 5000 คำ พอตใช้แล้วทิ้ง 2000 คำ พอตใช้แล้วทิ้ง 5000 คำ และ คอย jellybox mini คอย Vmate Vthru coil Vinci Pod พอตใช้แล้วทิ้งขายส่ง แถมยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลากหลาย หัวพอตยกกล่อง ราคาส่ง พอตใช้แล้วทิ้ง ขายส่ง ยกลัง ราคาถูก ราคาส่ง จัดส่งไว จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อ จัดส่งด่วนส่งจริง ของแท้ มั่นใจได้ มีรีวิวและเครดิตจากทางร้าน เช็คเครดิตที่นี่